h

Raad van Commissarissen WAVA/!GO moet opstappen

30 oktober 2006

Raad van Commissarissen WAVA/!GO moet opstappen

De SP-fractie in de gemeenteraad van Geertruidenberg vindt dat de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van !GO onmiddellijk moeten opstappen. Als zij dat niet zelf doen dan dient aandeelhouder WAVA hen onmiddellijk te ontslaan. De SP is van mening dat de Raad van Commissarissen zijn taak niet naar behoren heeft vervuld en onverantwoorde risico’s heeft genomen met name voor wat betreft het “direct-werken-project” in Rotterdam. Op dit project is een verlies geleden van ruim 1 miljoen euro. Het toont aan hoe makkelijk de RvC is omgegaan met gemeenschapsgelden en de belangen van de werknemers die afhankelijk zijn van !GO. Met de deze hele gang van zaken in de afgelopen jaren is het failliet aangetoond van het privatiseringsstreven sinds 2001.

Daarnaast vindt de SP dat het gepast zou zijn als ook de bestuursvoorzitter van de WAVA, dhr. Oolhorst, zijn politieke verantwoordelijkheid neemt en zijn functie ter beschikking stelt. Dhr Oolhorst is al sinds 2002 als bestuursvoorzitter eerst-verantwoordelijke voor de bestuurlijke gang van zaken bij WAVA.

De SP heeft kennis genomen van de jaarrekening 2005, het onderzoeksrapport van Berenschot, de beleidsbrief 2007, het beleidsplan en meerjarenbegroting 2007-2010 en het standpunt van B. en W. van Geertruidenberg. De SP vindt het buitengewoon vervelend dat de jaarrekening 2005 en de accountantsverklaring al in juni 2005 bij het bestuur van de WAVA en de verantwoordelijke wethouders bekend waren en de gemeenteraden daarover pas 4 maanden later ingelicht worden. In de gemeente Geertruidenberg werd in mei 2005 een motie van afkeuring aangenomen tegen wethouder Kooi omdat hij toen de gemeenteraad te laat informeerde over de gang van zaken bij WAVA / !GO: van deze les is duidelijk niet veel geleerd.

Uit de stukken blijkt dat de in 2001 ingezette commercialisering en privatisering (op afstand zetten van de gemeenten) de belangrijkste oorzaak is van de onverantwoorde risico’s die werden genomen. Opvallend is dat de accountant (Ernst & Young) geen verklaring van rechtmatigheid wil afgeven voor 2005. De accountant stelt dat niet de vereiste zekerheid verkregen kon worden over de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten en niet heeft kunnen vaststellen of deze tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting 2005 en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

De SP is het helemaal eens met de aanbeveling van Berenschot dat aan de in gang gezette privatisering en commercialisering een einde gemaakt moet worden: de teugels aanhalen dus ! De gemeenten dienen zich weer rechtstreeks te bemoeien met de aansturing van !GO in het algemeen en op de financiële en sociale resultaten in het bijzonder. Wat de SP betreft dient er vooral aandacht te zijn voor de sociale resultaten. Daarnaast dienen de deelnemende gemeenten zelf meer gebruik te maken van !GO en dus meer opdrachten te geven. Overigens is de SP ook van mening dat de rijksoverheid de rijksbijdrage weer op een fatsoenlijk niveau moet brengen.

U bent hier