h

Begroting 2009: Balans, maar een tegenvallende ambitie

2 oktober 2008

Begroting 2009: Balans, maar een tegenvallende ambitie

Een ambitieus persoon is iemand vol ijver, die streeft naar eer en verbetering. Kan de begroting van de gemeente Geertruidenberg voor 2009 (die als titel: “Ambitie in Balans” heeft) gezien worden als een politiek plan waar ijver en eerzucht vanuit straalt? De SP denkt dat er wel zeker ijver in het technische gedeelte van de begroting is gestopt; De financiële balans heeft men wel kunnen vinden. Het politieke gedeelte van de begroting kan de SP allerminst ambitieus noemen.

Geen huizenbouw om de begroting rond te krijgen!
Voor 2009 verwacht dit college 1,7 miljoen euro nodig te hebben voor ‘incidentele’ uitgaven, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de verkeersveiligheid (door de aanleg van fietspaden en rotondes) en de onderhoudskosten voor schoolgebouwen. Het college wil deze incidentele uitgaven alleen maar betalen met ‘incidentele inkomsten’. Uit de begroting is op te maken dat de benodigde 1,7 miljoen euro volledig zal komen uit het verkopen van gemeentelijke eigendommen, het exploiteren van bouwgronden en de inkomsten aan extra bouw-leges. Een noodzakelijke (incidentele) uitgave als het onderhoud van de scholen moet dus worden opgebracht met nieuwe huizenbouw in deze gemeente! De SP vindt dit een onwenselijk financieel beleid. Het kloppend krijgen van de begroting is geen rechtvaardiging voor het volbouwen van deze gemeente.

Onderzoek waar de fouten zijn ontstaan.
Slecht beleid en diverse financiële tegenvallers in het verleden hebben ertoe geleid dat dit college vanaf de dag van aantreden de aandacht heeft gericht op het in balans krijgen van de begroting. Het grootschalige wanbeleid bij de WAVA/!GO heeft onze gemeente miljoenen gekost en die pijn is financieel nagenoeg weggewerkt. De SP heeft vanaf het moment dat de problemen zichtbaar werden echter aangedrongen op het diepgravend onderzoeken van de oorzaken van dit wanbeleid, want van fouten kunnen we immers leren. Jammer genoeg moeten we het doen met een compromis in de vorm van een universitair onderzoekje. Het blijft zaak om als college en als raad, constant het gevoerde beleid te bestuderen en onderzoeken.

De burger wordt gereduceerd tot een cijfer
Inmiddels wordt al enkele jaren gewerkt met het zogenaamde wijk en buurtbeheer, na al die jaren zou verwacht mogen worden dat de inspraak van bewoners is toegenomen en kloof tussen burger en politiek iets minder breed is geworden. De SP denkt dat dit echter niet het geval is. De verontwaardiging onder de omwonenden van de (toekomstige?) discotheek Oscars is hier een treffend voorbeeld van. In de begroting worden de deelnemers aan het wijk- en buurtbeheer al gereduceerd tot “effect- en prestatie-indicatoren” en de inspraak rond de centrumvisie is niks meer gebleken dan een presentatie van een stedenbouwkundige met een vragenronde aan het einde. Betrokkenheid van burgers vraagt meer dan dit alles en wordt eigenlijk alleen tijdens de verkiezingen in cijfers meetbaar. Om burgers actief te betrekken bij de politiek dient de politiek constant in gesprek te zijn met de inwoners, in de buurt en bij de mensen thuis!

Wat heeft de SP kunnen bereiken?
Door volhouding van de SP in de gemeenteraad begint er steeds meer besef bij het college en de coalitie te komen dat deze gemeente meer aan sociale woningbouw moet gaan doen. Door onze strijd is het grootste deel van de Boterpolder voor sloop behouden gebleven en zijn de woningen gerenoveerd. Door diverse moties en amendementen hebben wij er voor kunnen zorgen dat deze gemeente kritisch is gebleven richting de WAVA en als enige gemeente ook een echt kritisch geluid heeft laten horen. Wij hebben de WMO verordening op diverse punten socialer en rechtvaardiger kunnen maken (al zijn we er nog lang niet). Zelfs onze suggestie uit 2006 (!), om te onderzoeken of het nieuwe jongerencentrum in fort Lunet geplaatst kan worden, wordt met de begroting 2009 overgenomen.

Wat kunt u van de SP verwachten?
De SP zal vanuit de oppositie dit beleid blijven onderzoeken, bekritiseren en bijsturen. Zodat er meer en betere woningen voor starters en huurders komen, de zorg op een goed niveau blijft en de minima een fatsoenlijke levensstandaard behouden. Uiteraard blijft dit een moeilijk proces, aangezien de monster-coalitie van Keerpunt’74, PvdA, CDA en VVD niks liever wil dan op het pluche blijven zitten en wij daardoor geen drastische koerswijzigingen hoeven te verwachten. De SP zal echter niet blijven zitten en constant het gesprek met de inwoners aangaan, bij u in de buurt en op straat, omdat wij de strijd voor een betere en socialere gemeente niet zonder de inwoners van deze gemeente kunnen voeren!

SP-Geertruidenberg: Joris Klaassen en Piet de Peuter.

U bent hier