h

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

14 april 2009

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE AFDELING GEERTRUIDENBERG VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ OP DI 24 MAART 2009

Aanwezig: 14 leden (zie aangehechte presentielijst) + Chris Verschuuren (regio Noord-Brabant West)
Bericht van verhindering van: Frank Minderman en Han de Rijk

1. Agenda en verslag ALV 25 maart 2008

De agenda wordt vastgesteld conform de toegezonden agenda en het verslag van 25 maart 2008 (met dank aan Joris) wordt goedgekeurd.

2. a. Verslag kascontrolecommissie m.b.t. 2008 en benoeming leden
b. Vaststelling financieel verslag 2008 en begroting 2009

a-1 Rob van Iersel doet mede namens Frans van de Wiel verslag; dat zij met de penningmeester de stukken
hebben doorgenomen, dat alles keurig verantwoord was en in orde bevonden.
a-2 Rob en Frans worden door de ALV bij acclamatie voor 2009 opnieuw benoemd tot leden van de
kascontrolecommissie.

b.Johan geeft een toelichting op het financieel verslag 2008 waaruit blijkt dat de afdeling goed bij kas zit.
Ook geeft hij een toelichting op de begroting 2009.

De ALV keurt het financieel verslag 2008 goed en verleent de penningmeester decharge voor de door hem verrichte werkzaamheden. Ook de begroting 2009 wordt goedgekeurd.

3. Verkiezingen bestuur en voorzitter

a.alle kandidaten voor het bestuur woorden gekozen / herkozen.
b.tot voorzitter wordt gekozen Piet de Peuter (8 stemmen) t.o.v. Joris (6 stemmen).

4. Afscheid van John Ligtvoet als voorzitter

John wordt dankgezegd voor zijn werk als voorzitter sinds najaar 2006 � niet de makkelijkste tijden 2007 / 2008 voor de SP - en krijgt namens het bestuur van Ineke een bos bloemen met uitsluitend rode en groene kleuren en van Piet John het boekje �Hervorming of revolutie� van Rosa Luxemburg (Pools-Duitse socialiste / communiste, in januari 1919 vermoord, die in die tijd leiding gaf aan de groep van revolutionairen en de communistische partij, die de dictatuur van de partij afwezen, een geweldloze revolutie wilden en een democratisch communisme met vrijheid van meningsuiting).

5. Aanwijzen afgevaardigden naar de Regio-conferentie op 18 april a.s. over �De buurt,
de schaal van de toekomst�

Tot afgevaardigden worden benoemd John, Frans, Piet en (eventueel) Ineke.

6. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7. Thema Gemeenteraadsverkiezingen

Joris geeft een uitvoerige inleiding m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen voor 2010 waarin hij aandacht schenkt aan de vraag: wel niet meedoen, het belang van goede kandidaten, opstellen verkiezingsprogramma en verkiezingscampagne, procedures (lijstverbinding) en tijdschema, kandidaatstellingscommissie.

De ALV besluit dat in Geertruidenberg in 2010 meegedaan zal worden aan de gemeenteraadsverkiezingen.

8. De vergadering wordt gesloten om ong. 21.45 uur

pdp:120409

U bent hier