h

GEEN SOCIALISME ZONDER DEMOCRATIE EN GEEN DEMOCRATIE ZONDER SOCIALISME

18 oktober 2009

GEEN SOCIALISME ZONDER DEMOCRATIE EN GEEN DEMOCRATIE ZONDER SOCIALISME

Meer dan ooit zijn op dit moment veel mensen ervan overtuigd dat het kapitalisme zou moeten verdwijnen. De huidige financiële en economische crisis heeft veel mensen weer aan het denken gezet over een economisch systeem dat ten doel heeft zoveel mogelijk winst te maken en daarbij letterlijk en figuurlijk over lijken gaat.

Het is jammer dat we meestal de afkorting SP gebruiken en niet voluit schrijven: “Socialistische Partij”. Want de SP is een socialistische partij. In 1971 werd door de oprichters van de SP (Daan Monje, Koos van Zomeren en Hans van Hooft) de Kommunistische Partij Nederland / ml opgericht met een politbureau (=dagelijks bestuur) en een centraal comité (= partijraad) Een naam zo onuitspreekbaar dat deze in 1972 werd veranderd in “Socialistische Partij”. In de loop van de jaren werden uit het (beginsel)programma van de SP ook allerlei marxistische en leninistische termen en leerstukken verwijderd of in ieder geval op een andere wijze beschreven.

De termen socialisme en communisme worden nogal eens op verschillende manieren gebruikt. Voor Marx was het socialisme een fase in de geschiedenis op weg naar het communistische ideaal van vrije mensen die niet door economische machten onderdrukt werden en waar een ieder kreeg naar behoefte en moest presteren naar beste vermogen. In de fase van het socialisme moesten echter eerst alle kapitalistische instituten en de kapitalistische ideologie worden afgeschaft, pas daarna was het communisme mogelijk. En dan gaat het om het ideaal van het communisme (zie boven) en natuurlijk niet om dictaturen zoals in de USSR, China en Noord-Korea.

De SP is nog steeds een partij die vindt dat het kapitalisme (vreedzaam en op democratische wijze) omvergeworpen moet worden. De SP kiest daarvoor de zogenaamde “massalijn” door het mobiliseren van de bevolking. Dus zowel langs parlementaire weg (Tweede kamer, gemeenteraaden etc.) alswel van onderop door acties, huisbezoeken, scholing enz. In het huidige beginselprogramma “Heel de mens” wordt over democratie en economische macht gezegd:
“De democratische hoofdregel ‘een stem per mens’ is eerlijker en verstandiger dan de kapitalistische hoofdregel
‘een stem per aandeel’.”
Daarmee wil gezegd worden dat economische macht ondergeschikt moet zijn aan de politiek democratisch gekozen macht. En eenmaal per 4 jaar naar de stembus gaan is daarvoor niet voldoende. Daarvoor moeten de machtsverhoudingen in de economie veranderd worden en moeten werknemers de belangrijkste beslissingen kunnen nemen of in ieder geval moeten zij die goedkeuren. Dit alles op basis van regels die door de politieke macht (Tweede Kamer) worden opgesteld.

De SP vindt ook:
“Nutsbedrijven, openbaar vervoer, en infrastructuur horen in overheidshanden. Basisvoorzieningen als
onderwijs en gezondheidszorg horen onder direct toezicht van de overheid te vallen”.
Naar mijn persoonlijke mening moet aan dit rijtje nog worden toegevoegd: de belangrijkste basisindustrieën en het bankwezen. Zo heeft Ewout Irrgang (financieel woordvoerder van de SP) onlangs er nog voor gepleit om de genationaliseerde banken (zoals ABN-AMRO) in staathanden te laten.

Met dat laatste zal de Europese Unie (EU) weer niet blij zijn, want die willen volledig vrije concurrentie zonder staatsinmenging. De EU heeft in de Europese grondwet, die nu Verdrag van Lissabon heet (sinds december 2007) opgenomen dat er een “sociale markteconomie” zal zijn in Europa. Maar dat is een bedrieglijke term. In werkelijkheid gaat het gewoon om een “vrije markteconomie”, een term die hetzelfde betekent als “kapitalisme”, maar dat laatste woord gebruikt men liever niet omdat men in de EU ook wel weet dat dat niet zo’n aangename klank heeft. Zo lijkt het dat mw. Smit-Kroes waakt voor de belangen van de consument. Maar al die boetes die zij uitdeelt aan het bedrijfsleven hebben maar een doel: het zoveel mogelijk in standhouden van de vrije markteconomie. De eventuele voordelen voor de consument zijn maar een bijproduct. Trouwens die “vrije markteconomie” geeft wel vrijheid, maar alleen aan het grote bedrijfsleven, maar niet aan de gewone burger, die uiteindelijk toch moet dansen naar de pijpen van datzelfde bedrijfsleven. Ondanks alle mooie termen als “sociale markteconomie” en “solidariteit” in de Europese grondwet komt er van het sociale aspect niets terecht. Niemand kan naar het Europees Parlement of het Europees Hof stappen omdat hij of zij sociaal in de verdrukking komt. De Europese grondwet lijkt sociaal, maar is het niet. Het CDA hanteert voor de inrichting van de economie het beginsel “gespreide verantwoordelijkheid”, maar dit werd door de econoom dr. D.B.J. Schouten (CDA-lid) al een pleidooi genoemd voor de vrije markteconomie. In feite houdt dit beginsel in dat alle spelers op de economische markt verantwoordelijk zijn en voelt dus niemand zich verantwoordelijk. U bent gewaarschuwd !

Piet de Peuter, voorzitter SP-afdeling Geertruidenberg

U bent hier