h

Meer solidariteit in de gemeente!

27 januari 2010

Meer solidariteit in de gemeente!

In december heeft de SP afdeling Geertruidenberg haar verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen van 2010 vastgesteld. De komende weken zal de SP de verschillende hoofdstukken en speerpunten uit dit programma aan u voorstellen, o.a. via artikels in de Langstraat. Deze week deel 3: “Solidariteit”.

Gezond of ziek, werkloos of niet, het zijn zaken die mensen over het algemeen niet in eigen hand hebben, maar waarvoor veel mensen letterlijk en figuurlijk wel de de rekening gepresenteerd krijgen. De marktwerking in de zorg, maar ook op het terrein van de sociale zekerheid (sociale werkplaatsen) rukt steeds verder op ten koste van de sociaal-economische zwakke en zieke mensen. Dit is in strijd met de SP-opvatting over solidariteit. Ieder mens heeft recht op gelijke kansen in de maatschappij en ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Om dat te kunnen realiseren, dienen wij ons solidair op te stellen t.o.v. de mensen die dat zelf niet voor elkaar krijgen.

Door de decentralisering van de overheid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente een grote verplichting gekregen om zorg voor de o.a. de zieken en ouderen zelf te verzorgen. Door heel het land en ook in de gemeente Geertruidenberg, betekent deze decentralisering een versobering en verslechtering in de zorg. De gemeente dient aan de hand van strenge kwaliteitseisen te zorgen dat de zorg op maat blijft en dat de lagere inkomens niet de dupe worden van prijsverhogingen.

Om de solidariteit in deze gemeente te verbeteren, heeft de SP een viertal speerpunten voor de komende raadsperiode (van 2010 t/m 2014):

1. Er wordt een sociale werkplaats gecreëerd waarbij het welzijn van de betrokkenen voorop staat en waarbij het bestuur transparant is en duidelijk aan te sturen door de gemeenteraad.
2. De WMO wordt dusdanig uitgevoerd dat optimale zorg op maat verleend wordt, er komen geen schoonmaakbedrijven die zorg verlenen!
3. De gemeente draagt er zorg voor dat mensen die een uitkering aanvragen (bijstandswet of aanverwante regelingen) uiterlijk binnen een maand na aanvraag een voorschot van tenminste 90% van de gevraagde uitkering ontvangen hebben. Bij het intakegesprek wordt een aanvrager uitdrukkelijk over deze voorschotregeling geïnformeerd.
4. De enorme bureaucratische papierwinkel bij het aanvragen van een uitkering, WMO-voorziening e.d. wordt teruggedrongen. Mensen waarvan bekend is dat zij een minimum-inkomen hebben, krijgen automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hoeven dit dus niet meer aan te vragen.

U bent hier