h

VERKIEZINGSPROGRAMMA

19 februari 2010

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA
SOCIALISTISCHE PARTIJ GEERTRUIDENBERG
2010-2014

JIJ EN IK,
WIJ ZIJN DE SP!


door: J.Klaassen, P. de Peuter
Vastgesteld door de leden d.d. 8-12-2009

INHOUD

1. INLEIDING
2. SPEERPUNTEN
3. DE BUURT / DE MENS CENTRAAL
4. VOLKSHUISVESTING / RUIMTELIJKE ORDENING
5. SOLIDARITEIT
6. VERKEER EN VEILIGHEID
7. FINANCIËEL

1. INLEIDING
In 2006 kwam de SP voor het eerst in de Bergse gemeenteraad, en na vier jaar in de oppositie geopereerd te hebben wil de SP nu de volgende stap zetten. In 2010 wordt de SP een partij die nog meer kan en zal veranderen in Geertruidenberg!!

Vanaf het moment van aantreden in 2006, heeft de SP fractie een consequente toon gezet waarin met name de volkshuisvesting, het sociale beleid en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning stevig bekritiseerd zijn. Vele initatieven heeft de SP ingediend om onze kritiek van een goed alternatief te voorzien. Helaas vonden onze alternatieven in de meeste gevallen te weinig steun onder de coalitiepartijen.

Ondanks wat partijen als Keerpunt 74 of de PvdA nu in de aanloop van de verkiezingen laten horen, de SP heeft weinig vertrouwen in de werkwijze die deze partijen getoond hebben en zullen tonen in de toekomst. De burgers van de gemeente zijn massaal genegeerd door partijen als Keerpunt 74, PvdA, VVD of het CDA. Ingrijpende herontwikkelingen zijn erdoorheen gedrukt en pas als er echt een opstand onder bewoners begint te ontstaan komen deze partijen tot inkeer. De SP staat voor een gemeentepolitiek waarin niet de arrogantie of prestigedrang van raadsleden maar de mening van burgers doorslaggevend hoort te zijn bij grote beslissingen.

Doormiddel van 10 speerpunten wil de SP in 2010 gaan voor een gemeente Geertruidenberg waarin Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit centraal staan. En hoe we dat gaan doen? Samen met jou, want jij en ik, wij zijn samen de SP!

2. SPEERPUNTEN

1. De mens staat centraal, vooral bij ingrijpende beslissingen hoort de burger intensief betrokken te worden. Er worden wijkraden opgericht in de gemeente, waarin bewoners deel kunnen nemen bij besluiten over de inrichting en het onderhoud van hun straat of wijk.

2. Er wordt een convenant gesloten met de woningcorporaties WSG en Volksbelang waarin afspraken gemaakt worden over de toename/behoud van sociale huurwoningen in de gemeente. De gemeente moet meer grip en invloed krijgen op de woningcorporaties en zorgen dat er meer goedkope starterswoningen komen in plaats van dat ze verkocht worden. Er komt geen fusie tussen woningcorporaties Volksbelang en Casade.

3. Op het gebied van grote bouwontwikkelingen wordt een pas op de plaats gemaakt, er wordt nog steeds te veel gebouwd in de gemeente! Er komen geen grote nieuwbouwontwikkelingen meer bij.

4. De Centrumontwikkeling Raamsdonksveer wordt gericht op het opknappen van de openbare ruimte. De gemeente gaat zo spoedig mogelijk de Keizersdijk, Heereplein, Hoofdstraat en het Anker opknappen. De eigenaren van verpauperde panden dienen aangestuurd te worden hun bezittingen zelf op te knappen en te onderhouden. De verplaatsing van de Super de Boer naar de Keizersdijk zal de SP niet ondersteunen.

5. De gemeente gaat snel samen met de inwoners van Raamsdonk verder werken aan de leefbaarheid in Raamsdonk. De Pilot Raamsdonk (uitplaatsing boerderijen) is volgens de SP niet meer noodzakelijk, deze ontwikkeling kan stopgezet worden. Er wordt een buurtsuper in Raamsdonk gerealiseerd.

6. Er wordt een menselijke sociale werkplaats gecreëerd waarbij het welzijn van de betrokkenen voorop staat en waarbij het bestuur transparant is en duidelijk aan te sturen door de gemeenteraad. De wachtlijsten worden zo snel mogelijk opgelost.

7. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt dusdanig uitgevoerd dat optimale zorg op maat verleend wordt, er komen geen schoonmaakbedrijven die de hulp bij de huishouding verzorgen!

8. De komende vier jaar wordt gebruikt om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, door het opstellen van een gemeentebreed langzaam verkeersplan en de verbeteringen in samenwerking met VVN, Politie en Omwonenden uit voeren.

9. Er wordt snel invulling gegeven aan het Masterplan Dombosch. De verkeersveiligheid voor fietsers hoort hierbij eerste prioriteit te krijgen, ook worden er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen.

10. Er komt in 2010 een Jongerencentrum in de gemeente waarbij een maatschappelijk en cultureel platform wordt gecreëerd voor jongeren. De gemeente ondersteunt actief de initatieven voor en door jongeren.

3. DE BUURT / DE MENS CENTRAAL
Het meest belangrijk voor de SP is dat de mens centraal staat in de gemeente Geertruidenberg. Gemeenteraadspolitiek gaat te veel over begrotingen, budgetten, nota's en visies, terwijl de inwoners van de gemeente vaak te laat of helemaal niet worden gevraagd wat zij nu eigenlijk willen. De SP vindt dat de mens centraal moet staan, niet alleen in een politiek programma, maar ook in de actuele werkwijze van de gemeente, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van nieuw beleid of nieuwe bouwontwikkelingen.

Om te zorgen dat de wensen en ervaringen van de mensen uit de buurt, wijk of straat ook echt gehoord worden vindt de SP dat het huidige Wijk en Buurtbeheer verder uitgewerkt moet worden. Er zullen wijkraden opgezet moeten worden waarin elke inwoner van de gemeente deel kan nemen. Om zo haar wensen te ventileren, ideën voor nieuwe ontwikkelingen voor te stellen of te besluiten over het groenonderhoud in zijn of haar straat.

Momenteel wordt nog veel ruimtelijk beleid ontwikkeld voordat bewoners geraadpleegd worden. De SP wil het een vereiste maken dat bij alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente vooraf gesproken wordt met de omwonenden en belanghebbenden, zij moeten ook regelmatig worden ingelicht over de stand van zaken. Op deze manier krijgen de mensen ook echt inspraak in het gemeentelijk beleid.

Als mensen centraal staan in de gemeente, betekend dit dat zowel ouderen als jongeren ook alle aandacht verdienen. Het jongerenbeleid in deze gemeente is nu vooral gericht op het beperken van eventueel overlast. De SP vindt dat Jongeren meer dan dat verdienen. Iedere jongere verdient een kans op zelfontwikkeling en zelfontplooïng. De gemeente zou hierin moeten meewerken door het creëren van lokaties en podia die jongeren de kans op zelfontwikkeling bieden. De komst van een Jongerencentrum moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Muziek is een belangrijke factor in deze gemeente, er zijn ontzettend veel bandjes en muziekgroepen actief in Raamsdonksveer, Raamsdonk en Geertruidenberg. Er worden diverse grote muziekevenementen georganiseerd (Cajun & Zydeco festival, de Veerse Dag, Ferse Kovvernacht, Fers Folkfestival, Reggaefer, Blues Motordag, Wet&Loud en nog diverse andere festiviteiten) . De gemeente zou dit meer moeten ondersteunen door de muzikanten uit deze gemeente een vaste plek te geven waar ook gerepeteerd kan worden.

De Schattelijn is een unieke culturele voorziening in deze gemeente en moet behouden blijven. Door het gebouw beter bereikbaar te maken voor alle doelgroepen en zodoende efficiënter met de ruimte om te gaan, kan de Schattelijn ook in de toekomst nog blijven bestaan. Bijvoorbeeld door het gebouw ook in de weekenden open te stellen.

Naast culturele en maatschappelijke ontwikkeling, is ook lichaamsbeweging een ontwikkeling die deze gemeente hoort te stimuleren. De aanwezige sportclubs dienen faciliteiten te hebben die bij de tijd zijn en goed onderhouden worden. De SP vindt niet dat voetbalverenigingen afhankelijk horen te zijn van particulieren, de gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor goede sportfaciliteiten en dat kan alleen als de sportvelden in eigendom van de gemeente blijven.

> De mens staat centraal, vooral bij ingrijpende beslissingen (zoals herontwikkeling) hoort de burger intensief betrokken te worden.
> Er worden wijkraden opgericht in de gemeente, waarin bewoners deel kunnen nemen bij besluiten over de inrichting en het onderhoud van hun straat of wijk.
> Er komt in 2010 een Jongerencentrum in de gemeente waarbij een maatschappelijk en cultureel platform wordt gecreëerd voor jongeren.

4. VOLKSHUISVESTING / RUIMTELIJKE ORDENING
De tijden van bouwen zijn ver voorbij in de gemeente. Nu de Pilotperiode "bouwen binnen strakke contouren" is afgelopen, de kredietcrisis zijn uitwerking op de woningmarkt heeft gekregen en ook de burgers steeds ongeruster zijn geworden over de mate waarin dit huidige college de gemeente wil gaan volbouwen, is het tijd voor een pas op de plaats. De komende vier jaar wil de SP de aandacht verleggen van stenen naar mensen. Niet de grote nieuwbouwprojecten maar de bestaande buurten moeten de aandacht gaan krijgen. Door nauwgezetter met de woningcorporaties en inwoners samen te werken zal het aandeel sociale huurwoningen waar nodig verhoogd moeten worden maar vooral in stand gehouden dienen te worden. Sociale voorzieningen horen op peil gebracht te worden en achterstallig onderhoud en renovaties aan oude huurwoningen moet zo snel mogelijk uitgevoerd gaan worden.

De huidige woonvisie die deze gemeente hanteert werkt volgens de SP niet. Hij wordt eenzijdig door de woningcorporaties en makelaars beïnvloed en heeft geen enkele status bij bouwprojecten. In 2010 zal een nieuwe woonvisie opgesteld moeten worden waarin de Burgers en belangenverenigingen een groter aandeel hebben. Ook zal de gemeente strikter nieuwe plannen moeten gaan toetsen aan de hand van deze Woonvisie. Het aandeel sociale huurwoningen en goedkopere starterswoningen moet omhoog in de woonvisie. Dit moet o.a. gerealiseerd worden door het afsluiten van een convenant met de WSG en Volksbelang. Zo kunnen we voorkomen dat er niet nog meer sociale huurwoningen worden verkocht en kan ook de fusie tussen Volksbelang en Casade worden tegengehouden.

De afgelopen vier jaar is er nog veel te weinig gedaan aan de verbetering van het Centrum van Raamsdonksveer. De SP vindt dat de gemeente haar ambities niet te groot moet maken, daar is geen geld voor en het kan de realisatie ernstig in de weg zitten, vooral omdat men dan afhankelijk wordt van verschillende vastgoedeigenaren. De gemeente is er voor de openbare ruimte en moet deze ook netjes houden. De tijd van plannen maken en visies opstellen is voorbij, nu hoort de gemeente zeer snel te beginnen met het opknappen van de openbare ruimte.

De SP gelooft niet in het verplaatsen van de Supermarkt aan de Boterpolderlaan naar de Keizersdijk. De huidige lokatie aan de Boterpolderlaan is een perfecte plaats die daarvoor gebruikt moet blijven worden.

Door de inwoners van Raamsdonk is al hard en enthousiast gewerkt aan de een plan voor verbetering van de leefbaarheid in Raamsdonk. Ook het verzet van de bewoners tegen het inruilen van boerderijen door nieuwbouw huizen is bij de SP duidelijk aangekomen. Voor de SP is uitplaatsing van boerderijen geen noodzaak en al helemaal niet de nieuwbouwplannen die daarvoor nodig zijn. De gemeente hoort in 2010 van start te gaan met het verbeteren van de leefbaarheid in Raamsdonk, samen met de bewoners en eventueel woningcorporatie Volksbelang.

> Er wordt een convenant gesloten met de woningcorporaties WSG en Volksbelang waarin afspraken gemaakt worden over de toename/behoud van sociale huurwoningen in de gemeente. De gemeente moet meer grip en invloed nemen op de woningcorporaties.
> Op het gebied met grote bouwontwikkelingen wordt een pas op de plaats gemaakt, er is al te veel gebouwd in de bebouwde kom!
> De Centrumontwikkeling Raamsdonksveer wordt gericht op het opknappen van de openbare ruimte. De gemeente gaat zo spoedig mogelijk de Keizersdijk, Heereplein, Hoofdstraat en het Anker opknappen. De eigenaren van verpauperde panden dienen aangestuurd te worden hun bezittingen zelf op te knappen en te onderhouden.
> De verplaatsing van de Super de Boer naar de Keizersdijk zal de SP niet ondersteunen.
> De gemeente gaat snel samen met de inwoners van Raamsdonk verder werken aan het uitvoeren van de toekomstvisie Raamsdonk.
> De Pilot Raamsdonk (uitplaatsing boerderijen) is volgens de SP niet meer noodzakelijk, deze ontwikkeling kan stopgezet worden.

5. SOLIDARITEIT
Gezond of ziek, werkloos of niet, het zijn zaken die mensen over het algemeen niet in eigen hand hebben, maar waarvoor veel mensen letterlijk en figuurlijk wel de de rekening gepresenteerd krijgen. De marktwerking in de zorg, maar ook op het terrein van de sociale zekerheid (sociale werkplaatsen) rukt steeds verder op ten koste van de sociaal-economische zwakke en zieke mensen. Dit is in strijd met de SP-opvatting over solidariteit.

Door de decentralisering van de overheid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente een grote verplichting gekregen om zorg voor de o.a. de zieken en ouderen zelf te verzorgen. Door heel het land en ook in de gemeente Geertruidenberg, betekent deze decentralisering een versobering en verslechtering in de zorg. De gemeente dient aan de hand van strenge kwaliteitseisen te zorgen dat de zorg op maat blijft en dat de lagere inkomens niet de dupe worden van prijsverhogingen.

> Er wordt een sociale werkplaats gecreëerd waarbij het welzijn van de betrokkenen voorop staat en waarbij het bestuur transparant is en duidelijk aan te sturen door de gemeenteraad.
> De WMO wordt dusdanig uitgevoerd dat optimale zorg op maat verleend wordt, er komen geen schoonmaakbedrijven die zorg verlenen!
> De gemeente draagt er zorg voor dat mensen die een uitkering aanvragen (bijstandswet of aanverwante regelingen) uiterlijk binnen een maand na aanvraag een voorschot van tenminste 90% van de gevraagde uitkering ontvangen hebben. Bij het intakegesprek wordt aanvragers uitdrukkelijk over deze voorschotregeling geinformeerd.
> De enorme bureaucratische papierwinkel bij het aanvragen van een uitkering, WMO-voorziening e.d. wordt teruggedrongen. Mensen waarvan bekend is dat zij een minimum-inkomen hebben, krijgen automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hoeven dit dus niet meer aan te vragen.

6. VERKEER EN VEILIGHEID
De komende vier jaar moet vooral de veiligheid voor fietsers en voetgangers in alle drie de kernen verbeterd gaan worden. Zowel in de centrumontwikkeling van Raamsdonksveer, de herstructurering van industrieterrein Dombosch als de Toekomstvisie van Raamsdonk moet de fietser en voetganger een centrale rol gaan krijgen.

Het is een goede zaak dat de Stationsweg eindelijk aangepast is, en hij zal in de nieuwe situatie waarschijnlijk ook veiliger dan vroeger zijn. De SP gaat de komende maanden wel controleren of de veiligheid ook echt voldoende is op de Stationsweg, wanneer dat niet het geval is dan moeten er snel maatregelen genomen worden.

De nadruk bij bestrijding van criminaliteit dient te liggen op maatschappelijke preventie: dus bestrijding van de tweedeling en armoede. Geweld op scholen en achter de voordeur is ook een probleem van de gemeente. Tijdige signalering hiervan door samenwerking tussen scholen, hulpverlening, politie, jeugdzorg en medici kan dit geweld mogelijk voorkomen. De politie moet ook weer meer zichtbaar worden in de gemeente, een wijkagent hoort op straat en niet achter een bureau!

> De komende vier jaar wordt gebruikt om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, door het opstellen van een gemeentebreed langzaam verkeersplan en de verbeteringen in samenwerking met VVN, Politie en Omwonenden uit voeren.
> Er wordt snel invulling gegeven aan het Masterplan Dombosch. De verkeersveiligheid hoort hierbij eerste prioriteit te krijgen.
7. FINANCIËN
Voor de SP zijn de mensen belangrijker dan de euro’s, maar de huidige financiële situatie in onze gemeente maakt het echter wel noodzakelijk dat er heel serieus gekeken gaat worden naar de uitgaven en inkomsten in de gemeente. Een sociaal beleid kan ook alleen uitgevoerd worden met de juiste financiële middelen en dat willen wij niet gaan doen door juist te bezuinigen op de sociale aspecten, zoals sommige politieke partijen voorstaan.

Om de vermindering van de overheidsbijdrage te compenseren (het grootste effect van de crisis komt in onze gemeente van de lagere bijdrage uit Den Haag), betekent dit dat met name op de uitgaven geminderd zal moeten worden. De SP heeft een aantal punten waarmee wij van plan zijn om kosten te besparen;

- Bezuinig op grote bouwprojecten, in tijden van crisis zijn prestige projecten al helemaal niet wenselijk.
- Voer een vacturestop in voor het ambtelijk apparaat. Door een betere werkverdeling / herschikking in de huidige bezetting kunnen nieuwe vactures voorkomen worden.
- Verminder de inhuur van adviseurs en externe onderzoeken drastisch. De beste adviseurs zijn de inwoners van deze gemeente en zij zijn bereid gratis advies aan de gemeente te geven, zolang wij maar bereid zijn om te luisteren. Dit kan al snel vele tonnen besparen!
- Verminder het aantal FTE’s voor wethouders naar 2,5 FTE. Met drie in plaats van vier wethouders kan deze gemeente ook makkelijk bestuurd worden.
- Versober de regelingen voor de raadsleden, schaf bijvoorbeeld het gratis gebruik van Laptop en Printers af
- Zorg dat de Schattelijn beter geëxploiteert wordt, door bijvoorbeeld in de weekenden open te zijn. Dit zal meer inkomsten opleveren.
- Betrek burgers sneller bij nieuwe plannen en ontwikkelingen, dit zal aanzienlijke besparingen opleveren op met name de proceskosten, advieskosten voor extra onderzoeken en ambtelijke kosten als gevolg van wijzigingen die nu pas laat doorgevoerd moeten worden.

8. Nog meer weten?
Voor meer informatie over de algemene standpunten van de SP verwijzen wij naar het Beginselprogramma “heel de mens” van de SP. Deze is te vinden op:
https://sp.nl/partij/theorie/kernvisie/heel_de_mens.pdf

Meer informatie over actuele standpunten van de SP en recente persberichten kunt u vinden op de website van de afdeling:
https://geertruidenberg.sp.nl

Heeft een u specifieke vraag, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

geertruidenberg@sp.nl

Breetweerlaan 23
4942 AA Raamsdonksveer

tel. 0162-524297 (Joris Klaassen)

U bent hier