h

AFSCHEIDSTOESPRAAK VAN PIET DE PEUTER TIJDENS DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN GEERTRUIDENBERG OP MAANDAG 8 MAART 2010

9 maart 2010

AFSCHEIDSTOESPRAAK VAN PIET DE PEUTER TIJDENS DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN GEERTRUIDENBERG OP MAANDAG 8 MAART 2010

Een van de dingen waar ik me de afgelopen 4 jaren het meest aan heb geërgerd was de spreektijdbeperking en gelukkig heb ik voor vandaag nog geen lijstje met hele of halve minuten gezien, want veel meer was ons als fracties niet vergund in het algemeen. Ik zal daar geen misbruik van maken en heb mezelf enige discipline opgelegd. U bent in ruim 10 minuten klaar met de SP-fractie, althans vandaag, want u weet: de SP is een partij waar je op 3 maart op gestemd hebt, maar waar je op 4 maart ook nog iets aan hebt. Waar ik me het meest aan geërgerd heb, hoort u nog.

Een van de dingen waar ik me de afgelopen 4 jaren het meest aan heb geërgerd was de spreektijdbeperking en gelukkig heb ik voor vandaag nog geen lijstje met hele of halve minuten gezien, want veel meer was ons als fracties niet vergund in het algemeen. Ik zal daar geen misbruik van maken en heb mezelf enige discipline opgelegd. U bent in ruim 10 minuten klaar met de SP-fractie, althans vandaag, want u weet: de SP is een partij waar je op 3 maart op gestemd hebt, maar waar je op 4 maart ook nog iets aan hebt. Waar ik me het meest aan geërgerd heb, hoort u nog.
Harrie Mulisch schreef in zijn boek “Het woord bij de daad” (1968) het volgende over democratie:
De kapitalistische propagandist moet zijn term van democratie nader omschrijven. Democratie blijkt dan voor hem altijd parlementaire democratie: de staatsvorm van alle kapitalistische landen. Een andere formule voor democratie acht hij niet mogelijk. Er moet meer dan een politieke partij zijn, .. en democratie is altijd een kwestie van verkiezingen. Voor het houden van verkiezingen is men bereid hele volkeren af te slachten of in het ongeluk te storten. (einde citaat)
Ik zou zeggen: kijk maar eens naar Irak, Afghanistan en als een verkiezingsuitslag ons niet bevalt dan wordt de democratie met goedkeuring van het westen weggebombardeerd zoals gebeurde door Israel in de Gazastrook waar Hamas de verkiezingen gewonnen had.
Ik citeer verder (Mulisch):
Wanneer het van het aantal politieke partijen afhangt is Nederland inderdaad het meest democratische land ter wereld: vrijwel iedereen heeft zijn eigen partij. Maar wie wordt er gekozen bij onze verkiezingen ? Niet het staatshoofd, want dat is de koningin en evenmin de minister-president. Zelfs na de verkiezingsuitslag heeft de kiezer geen idee, welke mannen er in welke combinatie en met welke politiek er aan het bewind zullen komen. Dat moet hij maar afwachten. De verkiezingen zijn niets anders dan opiniepeilingen, waarna de heren onderling uitmaken, wie uit hun midden zij zullen kiezen. (einde citaat)
Het lijkt me duidelijk dat we bij gemeenteraadsverkiezingen in grote lijnen hetzelfde zien gebeuren. Maar in de kern gaat het mij er om of we kunnen spreken van echte democratie zolang dit begrip zich beperkt tot de politieke democratie middels verkiezingen. Naar mijn mening is pas echt sprake van democratie als er (ook) een economische of – zo u wilt - een socialistische democratie is. De Amerikaanse filosoof David Schweickart heeft daarover in 1998 met enkele anderen een uitvoerige publicatie het licht doen zien, genaamd: ‘Marketsocialism: The Debate Among Socialists’ , waarin hij een systeem voorstelt waarin ook economische beslissingen op een democratische manier worden genomen, dus niet volgens het principe van ‘one dollar, one vote’, maar een systeem waarbinnen economische beslissingen democratisch genomen worden door de werknemers op bedrijfsniveau. Het is niet echt een nieuwe gedachte, maar in een nieuw jasje gestoken: geen democratie zonder socialisme, geen socialisme zonder democratie, zal ik maar zeggen.
Tegenstanders van economische democratie wijzen dan altijd weer op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers. Maar…. soortgelijke argumenten werden in de Nederlandse historie op het politieke vlak ook steeds gebruikt tegen de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1922. Vrouwen zouden immers geen verstand hebben van politiek.
Van het vrouwenkiesrecht naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart, vandaag dus, is een kleine stap. In 1921 werd door het Internationale Vrouwensecretariaat – een socialistische organisatie - 8 maart aangewezen als Internationale Vrouwendag. En daarmee kom ik op het punt van de hoofddoekjes of eigenlijk op wat daarachter zit, dat bij deze gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten waar de PVV meedoet zo’n grote rol gespeeld heeft en lijkt te gaan spelen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 9 juni a.s.
Pas na het Vaticaans Concilie in 1965 was het voor vrouwen in de katholieke kerk niet meer verplicht om een hoofddoek te dragen tijdens de eredienst; een verlichting die gebaseerd was op de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 11: 5-6). Bijna 2000 jaar christendom was er voor nodig voordat in 1956 de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw uit ons burgerlijk wetboek geschrapt werd. En bijna 2000 jaar was er ook nodig voordat in 1971 uit het burgerlijk wetboek geschrapt werd dat aan het hoofd van het gezin de man staat. Nu wisten wij mannen natuurlijk toch al dat de vrouw thuis de baas is en vinden vrouwen nog steeds dat mannen eigenlijk altijd kinderen blijven. Maar, zonder gekheid: in dit land wordt door sommige mensen, waaronder dhr. W. aan moslims verweten dat ze nog achterlijk zijn, de vrouw onderdrukken etc. In het licht van de historie zijn wij christenen die achterlijkheid nog maar pas ontstegen. En dan wijs ik er ook nog maar eens op dat de Islam pas bijna 600 jaar na Christus is ontstaan. Met dit alles wil ik niet zeggen dat de Islam er nog zoveel jaren over moet doen om te moderniseren, maar slechts dat het christelijke westen wel enige bescheidenheid in acht mag nemen gelet op de eigen geschiedenis. Ik gebruik hier uitsluitend de initialen van dhr. W. aangezien hij op dit moment nog steeds slechts verdachte is van een misdrijf.
Er zijn veel mensen die vinden dat we niet te scherp dhr. W. moeten aanvallen en respectvol met hem om moeten gaan omdat we hem en zijn zogenaamde partij anders in de kaart zouden spelen. Maar volgens mij is het precies andersom. Rob Wijnberg, filosoof, schrijft hierover (Nietzsche en Kant lezen de krant, 2009) en ik citeer:
De roep om een gematigde toon geeft W. een steeds groter politiek speelveld. Niemand aan de kant van het fatsoen durft zijn redelijkheid nog te verliezen en dus is er bijna geen enkele politicus die eens heel duidelijk maakt dat ook moslims ‘godverdomme burgers van dit land zijn!’. Nee, in plaats daarvan probeert het politieke establishment W., net als de eigen toon, te sussen en te kalmeren…. Maar dat is precies de houding die W. zijn tegenstanders graag ziet aannemen: daardoor krijgt hij keer op keer de gelegenheid om het establishment ‘laf‘, ‘slap’, ‘gek’ of zelfs gevaarlijk te noemen en zetels te scoren. (einde citaat)
Dus heeft Agnes Kant in het op dinsdag 2 maart jl. gehouden televisiedebat terecht opgemerkt:
Zondebokken zoeken voor grote maatschappelijke problemen, heeft de geschiedenis uitgewezen, is levensgevaarlijk. (einde citaat)
Dat Wouter Bos vervolgens daarover zegt dat we de geschiedenis er niet bij hoeven te halen om dhr. W. er op te wijzen dat hij geen oplossingen geeft voor de hedendaagse problemen was op z’n zachtst gezegd buitengewoon merkwaardig.
Want toen Jan Marijnissen bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer op 19 september 2007 hetzelfde zei roffelden alle kamerleden van alle fracties ter instemming op hun tafeltjes. Marijnissen zei toen letterlijk tegen W.: (citaat)
U kunt niet mensen categorisch omwille van hun geloof afwijzen in Nederland. Dat hebben we in het verleden wel meer meegemaakt dat mensen categorisch werden afgewezen. Dat leidt tot rampen mijnheer W., wilt u dat goed onthouden. (einde citaat)
Geen onvertogen woord werd toen vernomen. Nu kan het ineens niet meer. Ten onrechte werd Agnes Kant ook verweten (weer door Wouter Bos) dat zij dhr. W. persoonlijk zou hebben aangevallen, toen ze zei dat dhr. W. de bedreiging is voor onze samenleving. Het is toch volstrekt duidelijk dat het hier ging en gaat om dhr. W. als politiek leider. Overigens: de PVV is juridisch natuurlijk wel een eenmansvereniging.
Wim Kan zei het vele jaren geleden: “Democratie is mooi want in dit land kan werkelijk iedereen minister worden …… en dat gebeurt maar al te vaak.” Het misverstand dat Wim Kan hiermee ongewild een beetje opriep is dat het zijn van bestuurder, burgemeester of wethouder in de gemeentelijke politiek of het zijn van politiek bestuurder in het algemeen een hoger ambt is dan dat van volksvertegenwoordiger. Dat is natuurlijk niet zo. Het bekleden van de functie van volksvertegenwoordiger is naar mijn mening het bekleden van het meest eervolle politieke ambt.
Ik ga afronden en richt mij daarvoor tot de fracties in deze gemeenteraad in de persoon van hun fractievoorzitters. Dhr. Van Oort (en dhr. Van Onzenoort) bedank ik dat ik de afgelopen vier jaren letterlijk lange tijd – in uren uitgedrukt – voorzitter mocht zijn van de Commissie Grondgebiedzaken. Partij Samenwerking met dhr. Quirijenen – mijn oud-leraar MULO - dank ik voor de samenwerking in de oppositie. De beide VVD-fracties van de heren Bos en Smit dank ik voor hun aanwezig zijn in de vorm van notabene twee fracties in deze raad. Immers, zonder liberalen zouden socialisten bijna geen bestaansgrond meer hebben. We zijn hierdoor nu zelfs extra gemotiveerd om door te gaan. Dhr. De Jongh bedank ik voor zijn altijd deskundige inbreng waarbij hij altijd wist door te dringen tot ‘des Pudels Kern’, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Ik denk dat ik hier verder niets aan hoef toe te voegen. Mevr. De Groot wil ik herinneren aan haar terechte opmerkingen over ‘dubbele petten’. Maar ik wil haar er op wijzen dat de voorzitter van deze gemeenteraad – zonder dat het hem te verwijten valt – een driedubbele pet op heeft. Hij heeft namelijk drie publieke functies met bij elk van die functies behorende zelfstandige bevoegdheden: voorzitter van de raad, b. en w. en burgemeester. Wat mij betreft ligt hier nog een taak van de Haagse wetgever. Ik zou nog laten weten waar ik me de afgelopen jaren het meest aan geërgerd heb. Dat was steeds als dhr. Heesters meedeelde dat hij een voorstel van de SP sympathiek vond. De eerste keer was ik nog hoopvol voor de steun die we zouden krijgen, maar na de tweede keer wist je het wel, daar schoot je niets mee op met al die sympathie. Joop, je wordt bedankt. Tot slot richt ik mij tot Joris Klaassen: voor de 2e achtereenvolgende keer de jongste lijsttrekker in de historie van deze gemeente. Joris bedank ik voor de meer dan uitstekende samenwerking, die ik als oude rot – in meer dan een betekenis – met hem heb gehad. Door samenwerking met jonge mensen blijf je jong en het zorgt ervoor dat je bij de tijd blijft en je eigen jeugd en idealen niet vergeet. De mooiste en leukste opmerking van Joris maakte hij naar aanleiding van een discussie over het slopen van goede sociale huurwoningen in de Boterpolder. B. en W. vonden dat woningen die kwalitatief nog goed waren, maar gedateerd of uit de tijd zouden zijn, toch gesloopt mochten worden. De reactie van Joris daarop was: “Dan kun je half Geertruidenberg wel gaan slopen, maar dat doen we toch ook niet”.

PDP: 08-03-2010

U bent hier