h

WSG: dubbele petten en dubbele moraal ?

18 april 2011

WSG: dubbele petten en dubbele moraal ?

De SP in Geertruidenberg is van mening dat echt schoon schip gemaakt moet worden bij Woningbouwstichting Geertruidenberg (WSG). Ook alle leden van de Raad van Commissarissen moeten zo spoedig mogelijk aftreden.

Op de eerste plaats omdat zij mede verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie bij de WSG. Maar ook omdat er al jarenlang sprake is van belangenverstrengeling of op zijn minst van duidelijke schijn van belangenverstrengeling bij de leden van de RvC. Daarnaast zijn van de vijf huidige commissarissen er drie al meer dan 15 jaar lid en de andere twee al bijna 12 jaar. Op politiek niveau zijn sinds begin 2010 in ieder geval de al te nauwe banden met WSG verbroken doordat er voor het eerst sinds vele jaren geen wethouder van KP-74 de portefeuille Volkshuisvesting en R.O. beheert.

WSG kampt met forse financiële problemen omdat de afgelopen 5 jaar men veel te veel hooi op de vork heeft genomen en er niet of zeer onvoldoende is gelet op de bedrijfsrisico’s bij het doen van allerlei investeringen. Ook B. en W. van Geertruidenberg spelen verstoppertje. Op vragen van de SP-fractie wat er nu echt aan de hand is, antwoordde B. en W. dat ik me daarvoor maar moest wenden tot de directie van WSG. De dag nadat ik de vragen ingediend had werden alle fractievoorzitters – op woensdag 23 maart jl. -met spoed bijeengeroepen door de raadsvoorzitter om te vertellen over de stand van zaken bij WSG. Geheimhouding werd – onnodig - opgelegd over zaken die bij velen al via de media of uit andere openbare bronnen bekend waren of bekend konden zijn. Bronnen zoals analyses en jaarverslagen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), oordeelsbrieven van het ministerie, KvK, Kadaster, jaarrekeningen van de WSG en beleidsplannen etc. etc.

In ieder geval is wel duidelijk dat de WSG een grootgrondbezitter is met ongeveer 205 hectare grond, die op de balans staan voor een bedrag van ongeveer 70 miljoen euro.
Maar deze grond is waarschijnlijk nog maar een fractie waard van de in de balans vermelde 70 miljoen euro. Ondanks het begin van de economische crisis in 2008 heeft WSG in 2009 en 2010 nog zeer forse grondaankopen gedaan: in deze periode werd het grondbezit bijna verdubbeld tot de huidige 205 ha. Ook was in deze jaren was al algemeen bekend dat de bouwsector en in het bijzonder de woningbouw stagneerde en nog verder zou afnemen. Dat betekent dat de waarde van de bouwgrond drastisch is afgenomen.
Op de financiële balans van WSG staan dus veel te hoge waarderingen voor deze grond en wellicht ook voor enkele op stapel staande of in ontwikkeling zijnde bouwprojecten.
Dat betekent dat het eigen vermogen feitelijk zo minimaal is geworden dat geen geld meer geleend kan worden voor noodzakelijke investeringen.
Financieel is het dan ook niet verantwoord voor overheden om eventueel borg te staan voor leningen als niet eerst voor de lange termijn financieel orde op zaken is gesteld.

Hoe dan ook: de RvC van de WSG heeft alle van belang zijnde besluiten goedgekeurd en ook kennis genomen van de stukken en analyses van de afgelopen jaren van CFV en WSW. Zij hadden nooit in een periode waarin de bouw stagneert in moeten stemmen met forse investeringen - dus leningen - in grond en omvangrijke en kostbare projecten. Maar misschien speelt belangenverstrengeling hierin wel een rol. Dhr. Staal is voorzitter en lid van de RvC (sinds 1995), maar ook bestuurder van De Riethorst Stromenland en heeft als zodanig belangrijke banden met WSG. Dhr. Wijsman (sinds 1995 lid RvC) is ook nog eens lid van de Raad van Toezicht van de Riethorst en ontmoet daar bestuurder Staal. Dhr. Schneidenberg (lid RvC sinds 1999) is manager Vastgoed Amarant: in de afgelopen jaren en nog steeds een belangrijke partner van WSG. Voorts zijn nog lid van RvC: dhr. Van Velthoven, directeur Administratiekantoor Dongemond en dhr. Van den Bent. Laatstgenoemde huurt een woning van WSG. Volgens de zogenoemde Governance Code (met richtlijnen voor de RvC bij woningbouwcorporaties) is ook het laatste niet toegestaan. De WSG trekt zich echter niets aan van deze Code, ,maar ook niet van de eigen integriteitsregels. Ook het feit dat deze leden van de RvC gezamenlijk al 12 – 15 jaar lid zijn is niet bevorderlijk voor een onafhankelijk toezicht. Daarvoor dient er regelmatig sprake te zijn van vervanging van commissarissen.

Piet de Peuter (voorzitter)

U bent hier