h

VERSLAG-BESLUITENLIJST ALV SP-AFDELING GEERTRUIDENBERG E.O. OP DINSDAG 3 MEI 2011

5 mei 2011

VERSLAG-BESLUITENLIJST ALV SP-AFDELING GEERTRUIDENBERG E.O. OP DINSDAG 3 MEI 2011

Aanwezig: 16 leden en 2 bezoekers. Afgemeld: 11 leden

VERSLAG-BESLUITENLIJST ALV SP-AFDELING GEERTRUIDENBERG E.O. OP DINSDAG 3 MEI 2011

1. Opening: de vergadering wordt geopend om 20.00 uur.

2. Verslag ALV 06-04-2010: het verslag wordt goedgekeurd.

3. Kaskontrolekommissie
Schriftelijk (mail) heeft Rob van Iersel verklaard dat de boekhouding is gecontroleerd en voldoet aan alle eisen. Er is verzuimd om i.v.m. terugtreden van Rob de kaskontrolekommissie met een lid aan te vullen: de huidige leden zijn nu Lucia Eland en Terry van Erp.

4. Financieel verslag: dit wordt goedgekeurd nadat enkele punten zijn verduidelijkt.

5. Begroting 2010: de begroting voor 2010 wordt goedgekeurd.

6. Bestuur: het bestuur wordt niet uitgebreid en bestaat het komende jaar uit de volgende personen: Piet de Peuter (vz), Frans van de Wiel (secr.), Johan Scholte (penningm.) en de bestuursleden, Corry Evers, Ineke van Schijndel en Margreet Flohil.

7. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

Sluiting vergadering om 20.30 uur waarna de film is gedraaid (Capitalisme, a love story van Michael Moore). De film eindigde om 22.45 uur.

U bent hier