h

STANDPUNT OVER HET AFTREDEN VAN WETHOUDER SMIT

19 juni 2013

STANDPUNT OVER HET AFTREDEN VAN WETHOUDER SMIT

 

 

 

 

Op dinsdag 18 juni jl. heeft wethouder Smit van de gemeente Geertruidenberg ontslag genomen. Aanleiding voor het ontslag zijn tegen hem ingediende klachten wegens ongewenst gedrag door een medewerkster van de gemeente Geertruidenberg.

De gemeentelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen van het bureau Bing heeft de klachten onderzocht en op 11 juni jl. een rapport uitgebracht aan B. en W. Dit rapport is maandag 17 juni jl. door B. en W. besproken met de gemeenteraad. De commissie heeft B. en W. geadviseerd de klachten ongegrond te verklaren en dat is ook gebeurd. Ook de SP-fractie is van mening dat de klachten ongegrond verklaard dienden te worden.

Hoewel de klachten terecht ongegrond zijn verklaard is ook de SP-fractie van mening dat des al niettemin de integriteit en het aanzien van het lokaal openbaar bestuur door het handelen van de wethouder in het geding zijn. Om die reden is zijn aftreden terecht. De commissie heeft dit in het rapport als volgt omschreven:

Zijn gedrag in casu staat op gespannen voet met de gewenst distantie tussen het bestuur en het ambtelijk apparaat. …. Verweerder [de wethouder] heeft in onvoldoende mate blijk gegeven van het besef dat hij zich in een uiterst precaire en kwetsbare situatie bevond, die hem ook in zijn functie als wethouder in verlegenheid zou kunnen brengen, niet in de laatste plaats omdat hij daarmee potentieel chantabel zou worden.

Het onderzoeksrapport is vandaag grotendeels openbaar gemaakt. Een aantal passages zijn mede op aandringen van de SP uit het rapport verwijderd omdat die een onaanvaardbare inbreuk zouden maken op (het recht op) eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van zowel de wethouder als klaagster. De Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens staan in een geval als dit niet toe dat het rapport in zijn geheel openbaar gemaakt zou worden. Het niet openbaar maken van onderdelen van het rapport doet niets af aan de essentie ervan.

Publicatie van alle details moet nodig zijn, dus ter zake dienend en niet bovenmatig t.o.v. het doel dat daarmee gediend wordt: de openbaarheid van bestuur. Het min of meer abstracte publieke belang van openbaarheid dient dan ook te wijken voor het in dit geval grotere belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van beide betrokkenen: een grondrecht wat toekomt aan iedereen in dit land. In gewoon Nederlands: wij willen iemand die al op de grond ligt niet nog eens natrappen

Voor het overige verwijst de SP-fractie naar de verklaring van de burgemeester die zij vandaag hierover heeft afgelegd.

Geertruidenberg, 18 juni 2013

Piet de Peuter / SP-fractie

Voor vervolg standpunt gemeenteraad.

PDF icon persbericht2 college Geertruidenberg distantieert zich van uitspraken ex-wethouder 2.pdf

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier