h

Verslag van de fractie januari 2007

31 januari 2007

Verslag van de fractie januari 2007

Het wordt er niet gezelliger op in de raad...

Raamsdonksveer, 5 februari. Op 25 januari was er weer een raadsvergadering en de sfeer was op zijn minst gezegd prikkelbaar deze avond. Pogingen van de coalitie om spreektijden op te leggen en dus de oppositie zo veel mogelijk de mond te snoeren, waren de SP in het verkeerde keelgat geschoten en daartoe was een artikel in de langstraat gezet. En dit artikel maakte wat los bij met name de heer Heester van Keerpunt ’74. Zijn tirade voorafgaand aan de vergadering zette de toon wel, en de rest van de avond verliep dus stroef en prikkelbaar.

Dat het minder gezellig is, maakt mij eigenlijk weinig uit. We zitten er immers om belangrijke en politieke dingen te bespreken en daar is een “ouwe jongens, krentenbrood” sfeertje nou niet echt voor nodig. Sterker nog, een beetje wrijving houdt je scherp. Dat partijen als Keerpunt ’74 en de PvdA op basis van racune de vergadering gaan dwarsbomen vindt ik alleen een kwalijke zaak. Dankzij deze racune zijn twee belangrijke agendapunten, namelijk die over de WMO, verplaatst naar de volgende maand. Zaken die wij graag hadden willen aanpassen met moties, maar nu weer een maand op zich moeten laten wachten.

Wat waren verder belangrijke zaken tijdens de raadsvergadering? Hieronder staan de belangrijke zaken per punt opgesomd. Zogenaamde B-agendapunten, die niet besproken worden, behandel ik niet. (die zijn ook meestal niet zo belangrijk)

Snelheid west tangent
Allereerst de Motie van de PvdA om de maximum snelheid op west-tangent te verlagen naar 60 km/uur. Een sympathiek voorstel van de PvdA, wat wij echter slecht gemotiveerd en niet doordacht vonden. De SP ziet liever dat de hele west-tangent, net als de centraleweg waarop zei aansluit, een 50 km/uur wordt. Dit is eenduidiger beleid, veiliger voor het verkeer en beter voor het milieu. Wij hadden daarom ook twee moties ingediend. één motie om van de west-tangent een weg binnen de bebouwde kom te maken en een motie om hem als 50 km/uur weg in te richten. De moties werden niet aangenomen maar het college heeft wel beloofd voor maart 2007 met voorstellen te komen waarin de 50, 60 en 80 km/uur in detail is uitgewerkt. Een kleine stap naar verbetering dus.

Rotonde Zalmweg/Essenboom
Met een voorstel werd toestemming aan de raad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde op de kruising Zalmweg/Essenboom en maasdijk. Wij vinden de aanleg van een rotonde hier een wezenlijke verbetering van de veiligheid en stemde daarom in met het (aangenomen) voorstel. Ook stemden wij in met een motie van Keerpunt 74, die stelt dat het budget ook gebruikt moet worden om de hele maasdijk opnieuw te onwerpen. Dit vonden wij een goed initatief omdat het een breder beleid is. Alleen een rotonde lost namelijk nog niet alle problemen op, de hele Maasdijk moet wat ons betreft aangepakt worden. Jammergenoeg stemde alleen de VVD, K’74 en de SP voor deze motie en is hij dus niet aangenomen.

Zwembaden
De nieuwe begroting voor de zwembaden moest worden vastgesteld. Het CDA had hierop een wijziging voorgesteld om de tarieven anders vast te stellen. Wij vonden dit een schappelijk voorstel omdat zodoende de tarieven minder sterk verhoogd worden (het is dan meer een inflatiecorrectie). Kortom, wij stemden in met de wijzigingen van het CDA en vervolgens met de hele begroting.

De Schattelijn
De toekomst van de Schattelijn is ook behandeld en daarin stelde het college voor om onder andere te werken naar het besparen van 50.000 euro op de Schattelijn en de bibliotheek in oppervlakte te verminderen. Dit alles onder het mom van het “vergroten van de culture activiteiten in de Schattelijn”. De SP vindt het belangrijk dat de Schattelijn een sterkere en duidelijkere culturele functie krijgt, maar snapt het in die zin niet dat daarom de nadruk wordt gelegd op een bezuiniging. Wij hebben daarom tegen het voorstel gestemd. Het is echter wel aangenomen.

Verkoop consumentenvuurwerk
Het college had een raadsbesluit voorgelegd, waarin gesteld wordt de uitspraak van de bezwarencommisie deels over te nemen. Al in september 2005 heeft de raad besloten geen medewerking te verlenen aan de verkoop van vuurwerk door een tuincentrum aan de kerklaan in Raamsdonk. Deze persoon heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de conslusie van de commissie was om het bewaar gegrond te verklaren, kortom: het tuincentrum had gelijk met haar bezwaar en de gemeente moet een ander motief gebruiken om weigering te rechtvaardigen. Het college is echter van mening dat dat niet hoeft. De SP heeft hierin niet meegestemd. Wij vinden dat er wel degelijke gegronde redenen zijn om vuurwerkverkoop aldaar toe te staan. Het is buiten de woonkern (wat bv niet geld voor vuurwerkverkoop bij de boerenbond) en het tuincentrum is ingericht voor detailhandel verkoop en veilige opslag van vuurwerk. De SP stemde dus tegen dit voorstel, het is echter wel aangenomen.

Ook hebben wij een motie ingediend om het college op te dragen om met een algemeen beleid te komen over vuurwerkverkoop. Waar mag het wel verkocht worden, en waar niet? Jammergenoeg stemde alleen Partij Samenwerking en John Smits in met deze motie en is hij dus niet aangenomen.

Exploitatie opzetten
De raad moest instemmen een overzicht van de exploitatieopzetten voor de nieuwe bouwprojecten. Alhoewel de SP geen voorstander is van deze bouwprojecten heeft het weinig zin om hiertegen te stemmen. De boekhouding moet immers wel op orde gebracht worden. Wij stemden dus in met het voorstel en het is aangenomen.

Verbouwing Heerplein 11 (fractiekamers)
Door de SP is al zeer in het begin geopperd dat de griffie een betere en ruimere werkkamer behoort te hebben (zitten nu met twee man in een hokje van 2 bij 4). Ook vonden wij dat de fracties aparte werkkamers behoren te hebben. Zodoende krijgen de politieke partijen een vastere plek op het gemeentehuis, en zijn zo ook makkelijker te bereiken voor de bevolking. De SP heeft dus ingestemd met voorstel om de verbouwing van het nu al 5 jaar leeg staande pand naast het gemeentehuis te starten. Met 1 opmerking: dat het absoluut niet veel geld mag gaan kosten! Het voorstel is aangenomen.

Aankoop aandelen Intergas
Vorig jaar oktober heeft de SP een motie ingediend die voorstelde om extra aandelen intergas te kopen. Op die manier houdt de overheid een aandeel in een nutsvoorziening (al is het maar een klein en symbolisch deel) en zorgt de gemeente ervoor dat er een redelijke inkomstenbron wordt gegenereerd. (dividend uitkering) Dat ons voorstel al is uitgewerkt in een concreet raadsbesluit vinden wij dus prima en daarom hebben wij ingestemd met dit voorstel.

Joris Klaassen

U bent hier